Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Kuljetuskengurut Oy:n yhteydenottolomakkeet.

Laadittu 01.04.2018. Viimeisin muutos: 7.6.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

Kuljetuskengurut, Kuljetuskengurut Oy
Säynäslahdentie 12 B, 00560 Helsinki
puh. 020 501 4000
y-tunnus: 2543904-4

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kuljetuskengurut Oy / Asiakaspalvelu

Säynäslahdentie 12 B, 00560 Helsinki

puh. 020 501 4077

muutot@kengurut.fi

  1. Rekisterin nimi

Kuljetuskengurut Oy:n tarjouspyyntö- ja yhteydenottorekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena: rekisteröity on jättänyt tarjouspyynnön muuttopalveluista sähköpostitse tai tarjouspyyntö-lomakkeen välityksellä tai on jättänyt yhteydenottopyynnön chat-palvelussa tai on soittanut ja tehnyt puhelimitse tarjouspyynnön mille tahansa kuljetuspalvelulle. Samalla henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu: rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa pyyntönsä käsittelystä, tarjouksen lisätiedoista ja palvelun toimituksesta, sekä muusta asiakkuuteensa liittyvistä seikoista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun kanssa sovitun kaupan, eli palvelun toteuttaminen, verkossa tai puhelimitse tehdyn pyynnön jälkeen sovitun palvelun toimittaminen asiakkaalle, asiakastietojen säilytys lain vaatimalla tavalla sekä asiakaspalvelu. Lisäksi asiakastietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Kuljetuskengurut Oy:n liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio (mikäli työ tai palvelu ostetaan yritykselle), yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), asiakasnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi tallennettavia tietoja saattavat olla myös www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, sijaintitietoja ja tietoja verkkolipun käytöstä, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tarjouspyynnön yhteydessä sekä muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi alihankkijat, jotka suorittavat palvelun tai huolehtivat työn toteutumisesta jollain tavoin, kuten nosturin käyttö, pianon siirto. Myös tietoja luovutetaan tietojärjestelmien kumppaneille, tietosuojan takaamisen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen (esim. iZettle- tai Nets-maksupäätteet), perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Kuljetuskengurut tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Kuljetuskengurut Oy:llä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme, sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toimisto@kengurut.fi tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.